Ekonomija obrazovanja

Sažetak predmeta:

Ekonomija obrazovanja predstavlja interdisciplinarnu oblast u okviru koje se izučavan uticaj i značaj obrazovanja u unapredjenju kvaliteta ekonomskog rasta i stvaranju preduslova za održiv ekonomski razvoj. Sastavni deo predmeta je i razmatranje razvojnih obrazovnih politika kao i istraživanje efekata unapredjenja mehanizama upravljanja obrazovnim sistemom i modela finansiranja obrazovanja.

Osnovna literatura:

Hanushek, E. A., Machin, S. J., & Woessmann, L. (Eds.). (2016). Handbook of the Economics of Education. Elsevier.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  4

Semestar:  zimski

Godina studija: IV