Globalne finansije

Sažetak predmeta:

Na ovom predmetu ćete steći ključna znanja iz domena međunarodnih finansija. Na osnovu predavanja, praktičnih primera i obrade studija slučaja, na ovom predmetu ćete proučavati osnovne karakteristike investiranja na globalizovanom tržuštu kapitala. Posebna pažnja će se posvetiti rizicima i zaštitnim strategijama fluktuacije deviznih kurseva i njihovim imlikacijama na upravljanje finansijskim tokovima u međunarodnim poslovnim aktivnostima.

Osnovna literatura:

  • Bodie, Zvi, Kane, Alex i Alan J. Marcus (2009), Osnovi Investicija, Datastatus, Beograd 
  • Bekaert, Geert i Robert Hodrick (2015), International Financial Management, Pearson 

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  5

Semestar:  zimski

Godina studija: IV