Kripto valute i alternativna ulaganja

Sažetak predmeta:

Zašto neki investitori ulažu isključivo u akcije i obveznice, a drugi u svoje investicije uključuju i kripto vlaute? Na ovom predmetu naučićete kako da upravljate finansijskim investicijama i to kroz upoznavanje sa ključnim teorijskim konceptima portfolio menadžmenta na primerima standardnih klasa aktive (akcija i obveznice) i kroz analizu različitih dodatnih klasa aktive u koje investitor može da ulaže (dodatnih u odnosu na standardne klase aktive u koje spadaju akcije i obveznice).

Osnovna literatura:

  • Bodie, Zvi, Kane, Alex i Alan J. Marcus (2009), Osnovi Investicija, Datastatus, Beograd 

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  4

Semestar:  prolećni

Godina studija: IV