Lideri i umeće liderstva

Sažetak predemta:

Zašto Simon Sinek kaže da ,,Lideri uvek jedu poslednji”? Šta jednog stručnjaka čini dobrim liderom? Ovaj predmet daje odgovore na ova i slična pitanja i upoznaje vas sa ključnim elementima savremenog liderstva. Otkrićete koje veštine i osobine je potrebno da menadžeri neprekidno razvijaju kako bi se mogli smatrati istinskim liderima. Na ovom kursu ovladaćete pojedinostima različitih stilova liderstva i saznaćete kada je koji stil najefikasnije primenjivati.

Osnovna literatura:

  • Northouse, P.G., Liderstvo: Teorija i praksa, Data status, Beograd (2008)

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: obavezni

Broj ESPB poena: 6

Semestar: zimski

Godina studija: IV