Merdžeri i akvizicije

Sažetak predmeta:

Predmet Merdžeri i akvizicije ima za cilj upoznavanje studenata sa procesom spajanja i akvizicija (M&A). Na predavanjima studenti će imati priliku da saznaju kako glavni elementi procesa spajanja i akvizicije izgledaju, kako se kreira korporativna strategija, na koji način se vrši vrednovanje, kako se sprovodi due diligence itd. Predavanja će obuhvatati najznačanije teorijske osnove navedenih procesa, ali i praktične primere njihove primene Cilj je da nakon pohađanog kursa, studenti. razumeju uloge spajanja i preuzimanja i njihovih efekata, ovladaju glavnim konceptima vezanim za upravljanje spajanjima i akvizicijama i da se osposebe za mogućnost samostalnog sprovođenja osnovnih koraka vrednovanja i due diligence-a.

Osnovna literatura:

Andrew J. Sheridan (2018) Mergers and Acquisitions from A to Z. Fourth edition. New York, American Management Association..

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta:  izborni

Broj ESPB poena:  4

Semestar:  zimski

Godina studija:  IV