Poslovna etika

Sažetak predmeta:

Na ovom predmetu ćete steći znanje o poreklu etike i vodećim etičkim idejama, kao i o primeni etike u životu i biznisu. Učićete o primeni etike u biznisu, sa posebnim akcentom na društvena odgovornost i zaštitu prirode.

Osnovna literatura:

  • Miloljub Albijanić, Intelektualni kapital, Službeni glasnik, Beograd 2011.
  • Uvod u etiku, priredio Piter Singer, Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Sremski Karlovci, Novi Sad, 2004.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  4

Semestar:  prolećni

Godina studija: IV