Osnovi upravljanja rizicima

Sažetak predmeta:

U današnjem složenom i neizvesnom poslovnom okruženju, upravljanje rizicima je ključno za uspeh svake organizacije. Iz tog razloga, kako biste se uspešno snalazili u poslovnom svetu nakon završenih studija, neophodno je da razumete koncepte i alate koji se koriste u upravljanju rizicima i da naučite da donosete informisane odluke u poslovnom okruženju koje se rapidno menja. Ovaj predmet vas uči upravo tome, i pruža vam znanja i veštine za identifikaciju, procenu i upravljanje rizicima sa kojima se preduzeća suočavaju u svom poslovanju.

Osnovna literatura:

  • "Principles of Risk Management and Insurance" (dvanaesto izdanje), G. E. Rejda.
  • „ The Essentials of Risk Management” (drugo izdanje), Crouhy, Galai & Mark
  • Dodatna literatura: Menadžment rizika u preduzeću, Đuričin i Vuksanović Herceg

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  4

Semestar:  zimski

Godina studija: IV