Evropske ekonomske integracije

Sažetak: 

Cilj predmeta je sticanje osnovnih znanja o Evropskoj uniji i  osposobljavanje studenata da analiziraju institucije, politike i odnose unutar Evropske unije. Pored toga, cilj predmeta je je i sticanje znanja o razvoju odnosa Evropske unije i Srbije i osposobljavanje studenata za praćenje i analiziranje budućeg razvoja odnosa Evropske unije i Srbije. 

Osnovna literatura:

  • R. Baldwin , Wyplosz,  C. (2010) Ekonomija evropskih integracija, Datastatus Beograd 
  • M.Prokopijević (2009) Evropska unija, Službeni glasnik, Beograd  
  • Dopunska literatura: 
  • Zbornik radova (2008) Evropska unija – prvih 50 godina, FEFA, Beograd 
  • T. Miščević (2005) Pridruživanje EU, ESPI, Beograd 

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena: 4

Semestar: prolećni

Godina studija: IV