Mentalno zdravlje na radu

Sažetak predmeta:

Sav profesionalni trud koji ulažemo može se učiniti uzaludnim ako je cena koju plaćamo naše mentalno zdravlje. Zato je ova tema nezaobilazna kada govorimo o karijernom napredovanju. Cilj ovog kursa upravo je da vam pomogne da se upoznate sa najčešćim izvorima stresa u poslovnom kontekstu, kao i da se unapred pripremite tako što ćete ovladati ključnim strategijama za borbu protiv tog stresa. Naučićete kako da sprečite sindrom izgaranja, uspostavite i održite solidne odnose sa kolegama, efikasno rešite konflikte i ojačate svoju rezilijentnost. Kroz kritičku analizu različitih praktičnih primera otkrićete i zašto put do veće produktivnosti u poslu nije uvek proporcionalan broju sati provedenih u radu!

Osnovna literatura:

  • Dimitrijević, A., Savremena shvatanja mentalnog zdravlja i poremećaja, Zavod za udžbenike (2005)
  • Čabarkapa, M., Profesionalni stres, Zavod za udžbenike, Beograd (2017)

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena: 4

Semestar: prolećni

Godina studija: IV