Projektni menadžment

Sažetak predmeta:

Predmet Upravljanje projektima upoznaje studente sa osnovim konceptima i veštinama potrebnim za uspešno korišćenje projektnog pristupa u profitnim i neprofitnim organizacijama. Svrha ovog predmeta je da studentima omogući edukaciju i praktičnu obuku o tome kako da planiraju, sprovode i razmišljaju o konkretnom projektu iz domena njihovih budućih interesovanja.

Studenti će se upoznati sa pojmom projekta, životnim ciklusom projekta, pristupima u upravljanju projektima, teorijskim podlogama i vodećim metodologijama. Steći će znanja o standardima, procesima i alatima koji se koriste za pokretanje, planiranje, realizaciju, raspodelu zadataka i resursa, upravljanje rizicima, koordinaciju i praćenje realizacije, analizu i evaluaciju. Naučiće koje su to karakteristike, specifičnosti i izazovi različitih vrsta projekata i kako da njima upravljaju. Upoznaće se sa primerima projekata u privredi (npr. razvoj i unapređenje proizvoda i procesa, smanjenje troškova, unapređenje kvaliteta), upravljanju inovacijama (istraživanje i razvoj), projektima u oblasti IT, u kulturi i neprofitnom sektoru, a takođe i sa projektima koji se finansiraju iz kredita i grant šema poput domaćih i stranih strukturnih i razvojnih fondova.

Cilj predmeta je sticanje osnovnih znanja u oblasti upravljanja projektima i integracija sa postojećim znanjima, upoznavanje sa novim alatima i tehnikama koji su neophodni za uspešnu realizaciju projekata u različitim područjima delovanja. Studenti će se pripremiti za učestvovanje u realizaciji i upravljanju projektima i samostalno rešavanje konkretnih zadataka. Imaće mogućnost da istražuju upravljanje projektima sa praktičnim pristupom kroz studije slučaja i časove vežbi, kao i kroz gostujuća predavanja i diskusije sa projektnim menadžerima iz različitih oblasti.

Osnovna literatura:

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  6

Semestar:  jesenji

Godina studija: IV