Upravljanje kvalitetom

Sažetak predmeta:

Ovaj predmet će vam pružiti razumevanje savremeneih koncepata upravljanja kvalitetom. Na predmetu ćete usvojiti znanja i veštine za primenu metode i tehnike koje će vam omogućiti da uspešno upravljajte organizacijom ili njenim delovima, kao i da vaši proizvodi i/ili usluge budu u skladu sa zahtevima korisnika ili kupaca.

Osnovna literatura:

  • Filipović, J. i Đurić, M. (2009). Osnove kvaliteta. Fakultet organizacionih nauka, Beograd.
  • Crosby, P. B. (1979). Quality is free: The art of making quality certain (Vol. 94). New York: McGraw-hill. 

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  4

Semestar:  zimski

Godina studija: IV