Strategija konkurentnosti

Sažetak predmeta:

Kurs je strukturiran kao kombinacija kratkih predavanja i ekstenzivnih diskusija o studijama slučajeva. Format nastave, koji je u celini preuzet sa Harvard Business School, zahteva od studenata da aktivno učestvuju u diskusiju na individualnoj bazi.
Analiziraju se determinante nacionalne, nadnacionalne i podnacionalne konkurentnost. Zdrave makroekonomske politike, stabilne pravne i političke institucije i unapređenje socijalnih uslova stvaraju potencijale za konkurentnost ali ključni izvori nacionalnog i regionalnog prosperiteta su u klasterima i firmama. Pravilno postavljanje propozicije vrenosti (value proposition) je ključ uspeha. Cilj kursa je da osposobljava buduće lidere u oblasti biznisa i javnih politika.

Osnovna literatura:

Porter, M., O konkurenciji, FEFA, 2008. Beograd

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: obavezni

Broj ESPB poena:  6

Semestar:  VII (zimski)

Godina studija: IV