Uvod u digitalnu trasformaciju

Sažetak predmeta:

Predmet Uvod u digitalnu transformaciju bavi se promenama koje su unele u svetsku i srpsku privredu: (1) IV industrijska revolucija  i (2) globalna digitalizacija kao procesi koji su duboko zahvatili kompanije i cele privrede sa razvojem informaciono-komunikacionih tehnologija.
Polaznici ovog predmeta biće upoznati sa promenama koje donosi digitalna ekonomija i sa značajem novih tehnologija u transformaciji poslovnih modela. Ponudiće se odgovori kako se menja struktura troškova, kako naglo opadaju marginalni troškovi, zašto neki proizvodi postaju sve jeftiniji i dostupniji, kako se razvijaju novi biznisi na platformama baziranim na ICT tehologijama.
 

Ove promene dovele su do dubokih promena ponašanja potrošača u novom ekosistemu i novih poslovnih modela - u čemu je tajna Amazona, Airbnb, Ubera, CarGo, Netflixa; kako ostvariti profit na jednom proizvodu besplatnom prodajom drugog proizvoda - razor-blade startegija.
 

Studenti će biti osposobljeni da analiziraju konkurentnosti firme i komparativnu analizu tradicionalnih i digitalnih poslovnih modela u doba intenzivnih inovacija i disrupcija.

Osnovna literatura:

Porter, E. Michael and James E. Heppelmann. (2014). “How Smart, Connected Products Are Transforming Competition“, Harvard Business Review. November: 59-68. Boston, Massachusetts.
 

Johnson, Mark W., Clayton M. Christensen, and Henning Kagermann . (2010). “Reinventing Your Business Model”. Harvard Business Review. November: 59-68. Boston, Massachusetts.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  4

Semestar:  prolećni

Godina studija: IV