Analitika u domenu ljudskih resursa

Sažetak predmeta:

Nastavno na temu menadžmenta ljudskih resursa, ovaj predmet predstavlja praktičan uvid u to na koji način budući menadžeri mogu koristiti podatke kako bi donosili kvalitetnije odluke u domenu organizacije i HR-a. Cilj predmeta je da pomogne studentima da razumeju strukture i relacije podataka u domenu ljudskih resursa i primene naučeno znanje iz statistike i metoda istraživanja kako bi istražili uzroke organizacionih problema. 

Osnovna literatura:

Pease, Gene (2013), Human Capital Analytics, Hoboken: Wiley&Sons

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB bodova: 4

Semestar: jesenji

Godina studija: IV