Percepcija i kreativnost

Sažetak predmeta:

Percepcija i kreativnost su često predstavljeni kao prirodni fenomeni utemeljeni u genetskom nasledju. Alternativno, u ovom kursu ćemo ispitati načine na koje se ove psihološke funkcije razvijaju kroz socijalne interakcije u kulturnom i istorijskom kontekstu. Koristićemo literaturu i vizuelni materijal da bismo artikulisali psihološku osnovu percepcije i pokazali kako kreativni procesi slede iz svesti o drustevnom položaju. 

Osnovna literatura:

Bell, P. A., Fisher, J. D., Baum, A. M. I Greene, T. C. (2006). Environmental psychology. New York: Holt, Rinehart and Wilson. (odabrana poglavlja)

Trstenjak. A. (1984). Ekološka psihologija. Ljubljana: ČGP Delo.

Cole, M. (1996). Cultural Psychology: A once and future discipline. Harvard University Press, Cambridge.

Opšte informacije o predmetu

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB bodova: 8

Semestar: zimski

Godina studija: IV