Digitalni marketing

Sažetak predmeta:

Cilj predmeta je da studenti ovladaju osnovama savremenog digitalnog marketinga i razumeju ključne razlike u odnosu na tradicionalni marketing. Na predmetu će se analizirati ključni elementi digitalnog marketing mix-a: dizajn online strategija i kanala komunikacije, značaj online prezentacije, upravljanje procesom SEO optimizacije uključujući praćenje internet analitike, kao i pisanje sadržaja za web i email marketing. Pored toga, posebno će se analizirati oglašavanje na društvenim mrežama, content marketing i video oglašavanje. Konačno, analiziraće se digitalni mediji i proces medijskog zakupa. Na ovaj način, studenti će steći dobro poznavanje ključnih elemenata digitalnog marketinga koje su danas neophodne kako za uspešno poslovanje kompanija, tako i za promociju i plasman AV dela.  

Osnovna literatura:

Chaffey, Dave & Smith, PR (2018) Digitalni marketing: Planiranje i optimizacija. Beograd, FMK. (prevodeno na srpski jezik),

Quesenberry, Keith, A. (2018) Social Media Strategy. Marketing, Advertising, and Public Relations in the Consumer Revolution. 2nd Edition, Rowman & Littlefield Publishers.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  5

Semestar:  prolećni