Interaktivne tehnologije

Sažetak predmeta:

Cilj predmeta je da studenti steknu kompetentnosti potrebne za razumevanje i kreativno korišćenje savremenih tehnoloških sklopova i kombinovanih tehnika u savremenoj audio-vizuelnoj produkciji. Oni će biti upoznati sa elementima načina rada i kreativne upotrebe virtuelnog studija i VR tehnologije, istorijatom i razvojem tehnologija za proizvodnju sadržaja u virtuelnoj stvarnosti, što će ih osposobiti za praćenje interaktivnih tehnologija i sagledavanje pravaca budućeg razvoja.

Ovaj kurs je osnova za razumevanje tehnološke složenosti zahteva koji se postavljaju pred kreativnog producenta u savremenim audio-vizuelnim umetnostima, u digitalnom dobu. zato će studenti biti informisani o mogućnostima i produkcijskim potencijalima virtuelnog studija i interaktivnih tehnologija, a time i osposobljeni za korišćenje virtuelnog studija i VR sklopova u audio-vizuelnim formama.

Osnovna literatura:

The Filmmakers Handbook: A Comprehensive Guide For The Digital Age, London: Plume, Penguin Group, (2013. Edition).

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  5

Semestar:  prolećni