Kreativna audio-vizuelna produkcija II

Sažetak predmeta:

Predmet Kreativna A/V produkcija 2 ima za cilj da nastavi rad na predmetima ”Kreativna produkcija 1” i ”Kreativno pisanje” iz prvog semestra. Nakon pretpriprema, predkalkulacije i sa prvom rukom scenarija, student nastavlja produbljeni rad sa umetničkim sektorima na projektu, kao i sa sektorom produkcije. Na ovaj način, on razvija svoj kreativni projekat do faze potpune spremnosti za realizaciju.

Krajnji cilj jeste razvoj kreativnih i profesionalnih sposobnosti u ličnom i zajedničkom stvaralačkom radu u oblasti A/V delatnosti, kao i sticanje sigurnosti u samostalnom umetničkom radu. Tokom trajanja ovog predmeta, student će proći kroz faze izrade finalnog scenarija, finalnog budžeta i plana snimanja, ali i realizacije neposrednih priprema za snimanje.

Osnovna literatura:

Mihletić, Vedran: Kreativna produkcija, Kult film, Zagreb, 2008,

The Filmmakers Handbook: A Comprehensive Guide For The Digital Age, London: Plume, Penguin Group, (2013. Edition),

 Robert Del Valle, The One-hour drama series: Producing episodic Television, Los Angeles: Silman-James Press, 2008,

Eve Light Honthaner, The Complete Film Production Handbook (Fourth edition), Focal Press, 2010,

Dejvid Birn, Kako radi muzika, Beograd: Clio, 2012.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: obavezni

Broj ESPB poena:  8

Semestar:  prolećni