Produkcija video igara

Sažetak predmeta:

Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa osnovama proizvodnje video igara, sa akcentom na nezavisnu produkciju i produkciju umetničkih video igara. Na taj način će proći kroz istoriju ovog kreativnog medija, ali i primere najuspešnijih nezavisnih produkcija i najznačajnih umetničkih dometa. Posebna pažnja biće usmerena na trendove primene video igre u obrazovanju i marketingu, ali i na rad u besplatnim softverima koji pokreću video igre.

Stečena znanja na ovom kursu osposobiće studente da pokrenu sopstvenu produkciju video igara, kao i da se uključe u rad postojećih produkcija na mestu producenta, odnosno kreativnog producenta. Poznavanjem prirode medija video igre i umetničkih vrednosti istog, kreiranjem sadržaja, pokretanjem sopstvene proizvodnje, upravljanjem produkcionim timom, planiranjem i organizacije proizvodnje, studenti će biti podstaknuti na inovativnost u okvirima medija video igre, ali i na otkrivanje novih primena i tržišta.

Osnovna literatura:

M. Kelley, No-Code Video Game Development Using Unity and Playmaker, CRC Press, Boca Raton, 2016,

H. M. Chandler, The Game Production Handbook (3rd Edition), Jones & Bartlett Learning, Burlington, 2013,

R. Hill-Whittall, The Indie Game Developer Handbook, Focal press, Oxford, 2015,

D. Wesley, G. Barczak, Innovation and Marketing in the Video Game Industry, Routledge, Abingdon, 2010.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  7

Semestar:  zimski