Scenario i režija događaja

Sažetak predmeta:

Cilj predmeta je da se predstavljanjem elemenata organizacije i produkcije događaja, porekla forme događaja i tumačenja ceremonije i rituala, kao i veze sa srodnim medijem scenskih umetnosti, studenti upute u tehnike dramaturgije kojima se forma događaja služi. Time oni otkrivaju umetničke aspekte događaja i uče da prepoznaju rediteljske zadatke u nastanku istog, informišu se o upotrebi audio-vizuelnih tehnologija i tretiranju događaja kao multimedijalne umetničke forme da bi samostalno kreirali scenario i rediteljsku eksplikaciju događaja za prvo javno izvođenje samostalnog master rada.

Ovaj kurs je neophodan kako bi studenti naučili da percipiraju događaj kao kreativni medij koji se naslanja na tradiciju scenskih i multimedijalnih umetnosti, te da prepoznaju kreativni potencijal takvog produkcionog zadatka. Promišljanjem zadatka kroz upotrebu novih tehnologija i veština javnog nastupa, oni su ohrabreni da pomeraju granice ovog medija. U završnom radu koji podrazumeva izradu koncepta, sinopsisa, scenarija i rediteljske eksplikacije za događaj, student prolazi kroz simuliranu situaciju pripremne faze u produkciji događaja. Usmeni deo ispita na kome student prezentuje svoju ideju jeste svojevrsna simulacija susreta sa klijentom tj. naručiocem događaja, odnosno u konkretnom slučaju ovaj ispit je ”generalna proba” za javno izvođenje master rada.

Osnovna literatura:

Razaq Raj, Paul Walters, Tahir Rashid, Events Management: Principles and Practice (3rd Edition), SAGE Publications Ltd, Thousand Oaks, CA, 2017,

Charles Bladen, James Kennell, Emma Abson, Nick Wilde, Events Management: An Introduction, Routledge, Abingdon, 2012,

Chris Salter, Entangled: Technology and the Transformation of Performance, MIT Press, Cambridge, MA, 2010.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: obavezni

Broj ESPB poena:  5

Semestar:  prolećni