Principi marketinga

Sažetak predmeta:

Kurs pruža detaljnu analizu osnovnih poslovnih principa i globalnog okruženja u kome kompanije danas posluju, sa naglaskom na poziciju marketinga u tom procesu. Na taj način, studenti stiču detaljno znanje o strateškoj ulozi koju marketing menadžment ima za razvoj poslovanja. Kurs takođe omogućava studentima da analiziraju i ovladaju ključnim konceptima i okvirima za razvoj efektivne marketiške strategije kroz rad na brojnim primerima iz prakse i kroz interakciju sa domaćim i inostranim marketinškim liderima.

Osnovna literatura:

Filip Kotler, Veronika Vong, Džon Sonders, Geri Armstrong, 2007, „Principi marketinga“, prevod na srpski jezik u izdanju Mate, Beograd.

Kevin Lane Keller, Conceptualizing, Measuring, and Managing Customer-Based Brand Equity, Journal of Marketing, vol 57, 1-22.  

Opšte informacije o predmetu:

Tip predemta: izborni

Broj ESPB poena: 2

Semestar: zimski

Godina studija: master studije