Ekonometrija

Sažetak predmeta:

Kurs daje pregled osnovnih ekonometrijskih tehnika koji se koriste u empirijskom radu sa podacima. Kurs se nastavlja na materijal sa predmeta „Teorijsko-metodološka istraživanja u ekonomiji“ i kompletira osnovna znanja iz ekonometrije koja su potrebna za istraživački rad. Kurs analizira dodatne statističke metode koje se mogu koristiti kada pretpostavke metoda najmanjih kvadrata nisu ispunjene (GLS, IV regresija), osnovne modele finansijskih vremenskih serija, osnovne modele sa binarnom zavisnom promenljivom, i pruža uvod u rad sa panel podacima.

Kurs se zasniva na dva osnovna principa – 1) razumevanje koje statističke tehnike su odgovarajuće za primenu u konkretnom primeru; 2) kako ih primeniti da bi izveli kredibilni zaključci u istraživačkom radu. Značajan deo kursa stoga predstavlja praktičan rad sa podacima u odgovarajućim statističkim softverima.

Osnovna literatura:

M. Verbeek, A Guide to Modern Econometrics, 5th Edition, Wiley (2017).

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  10

Semestar:  III

Godina studija: doktorske studije