Finansiranje investicija

Sažetak predmeta:

Osnovni cilj ovog predmeta je da studentima omogući sticanje teorijskih i praktičnih znanja iz oblasti investiranja, a posebno iz oblasti finansiranja investicija. Predmet obuhvata teorijske koncepte i njihovu praktičnu primenu u finansiranju kapitalnih investicija. Uvodne teme odnose se na ocenu opravdanosti investiranja kapitalnih projekata i sadrže teorijske i metodološke osnove na kojima se zasnivaju pojedine tehnike i kriterijumi za ocenjivanje izvodljivosti projekata i  isplativosti ulaganja. Ključne teme posvećene su modalitetima za finansiranje investicija. Razmatraju se vidovi korporativnog finansiranje, kao i karakteristike projektnog finansiranja i finansiranja prema modelu javnog i privatnog partnerstva. Posebne teme odnose se na specifične vidove finansiranja investicionih nekretnina i finansiranja akvizicija, kao što je kupovina i dokapitaliizacija kompanija.

Osnovna literatura:

Van Horne J., Wachowicz J., (2007), „Osnovi finansijskog menadžmenta“, XII izdanje, DATASTATUS, Beograd.

Finnerty D. John, (2015), "Project Financing", Third Edition, Wiley

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  6

Semestar:  I

Godina studija: doktorske studije