Inovacije i razvoj

Sažetak predmeta:

Istraživanje i razumevanje efekata inovacija na ekonomski razvoj i ekonomski rast u dugom roku predstavlja osnovni cilj predmeta Inovacije i razvoj. Izučavaju se efekti tehničko-tehnoloških inovacija na promenu poslovnih modela i indikatore kvaliteta života gradjana. Holistički pristup istraživanju uticaja inovacija na ekonomski razvoj omogućava celovito sagledavanje uloge države u stvaranju preduslova za perpetualni razvoj inovacija.

Osnovna literatura:

Trott, P. (2016). Innovation management and new product development. Pearson education,

Baldwin, R. & Wyplosz, C. (2015) The Economics of European Integration. Fifth edition. London, McGraw Hill Higher Education. (novije izdanje osnovne literature na engleskom jeziku),

Dinan, D. (2009) Sve bliža Unija – uvod u evropsku integraciju. Beograd, Službeni glasnik.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  10

Semestar:  III

Godina studija: doktorske studije