Istraživanja u menadžmentu

Sažetak predmeta:

Predmet će analizirati ključne elemente modernog poslovanja i izazove za savremene rukovodioce u različitim poslovnim oblastima, iz perspektiva:

  1. neophodnih veština i znanja
  2. upravljačkih modela i inovacija
  3. procesa donošenja ključnih odluka
  4. upravljačkih tehnika, koncepata i digitalnih alata kao značajnog  menadžerskog resursa u današnjem poslovanju.

Kurs je interaktivan, zasnovan primarno na metodi slučaja (case method) i diskusiji na predviđenim časovima. 

Osnovna literatura:

Jones G., George J. (2020) Contemporary Management,11th Edition, McGrawHIll

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena: 10

Semestar:  II

Godina studija: doktorske studije