Međunarodne finansije

Sažetak predmeta:

Osnovni cilj ovog kursa je da studentima doktorskih studija pruži ključna znanja iz domena međunarodnih finansija. U okviru nastave iz ovog predmeta studenti će na osnovu predavanja, kvantitativnih analiza i obrade studija slučaja proučavati zakonitosti i tendencije globalnog finansijskog okruženja. Analiziraće osnovne karakteristike investiranja na globalizovanom tržištu kapitala. Posebna pažnja će se posvetiti analizi savremenih trendova na međunarodnom deviznom tržištu i njihovim posledicama na upravljanje finansijskim tokovima u međunarodnim poslovnim aktivnostima. U uslovima kada efekti međunarodne finansijske i dužničke krize repozicioniraju pojedine učesnike na svetskom tržištu, upravljanje međunarodnim finansijskim rizicima se prepoznaje kao ključni preduslov uspešnog poslovanja na globalnom tržištu.

Osnovna literatura:

Bekaert, G., Hodrick, R. (2015) International Financial Management, Pearson,

Bodie, Z., Kane, A., Marcus, A. (2009) Osnovi Investicija, Datastatus,

Moffett, M.H, Stonehill, A.I. Eiteman, D.K. (2015) Fundamentals of Multinational Finance, Pearson.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  10

Semestar:  III

Godina studija: doktorske studije