Mikroekonomska analiza

Sažetak predmeta:

Cilj predmeta je da omogući  studentima sticanje sistemskog znanja naprednog nivoa mikroekonomske analize, da im prikaže osnovne mikroekonomske modele i alate i da ih pripremi za korišćenje ekonomskih modela i alata u njihovom budućem istraživanju.

Osnovna literatura:

Andreu Mas-Colell, Michael D. Whinston and Jerry R. Green (1995), Microeconomic Theory, Oxford University Press,

Hal Varian (1992), Microeconomic Analysis, University of California.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: obavezni

Broj ESPB poena:  8

Semestar:  I

Godina studija: doktorske studije