Održivi razvoj

Sažetak predmeta:

Kurs iz predmeta Održivi razvoj ima za cilj da studentima pruži znanja iz oblasti održivog razvoja na takav način da razumeju uticaj njegovih ključnih faktora, kao i da budu osposobljeni da procene i formulišu javne politike u ovoj oblasti. Fokus predmeta je na onim komponentama održivog razvoja koje nisu bile predmet izučavanja na doktorskim studijama, a posebno na obrazovanje, energetiku, fiskalnu stabilizaciju i održivost i javno zdravlje.

Osnovna literatura:

Saks, Dž. D. (2014). Doba održivog razvoja, Beograd: Službeni glasnik.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  10

Semestar:  II

Godina studija: doktorske studije