Socijalna politika

Sažetak predmeta:

Predmet Socijalna politika ima za cilj da omogući studentima da razumeju razloge državne intervencije u socijalnom sektoru,  kao i ulogu i mogućnosti učešća privatnog sektora u obezbeđenju blagostanja, kako u delu finansiranja tako i u delu pružanja usluga. Pored teorijskih razloga za intervenciju države, detaljno se obrađuju neke od oblasti u kojima država interveniše: socijalna pomoć, penzijski sistem, dugotrajna nega. Pristup rada na predmetu pored teorijskog uključuje i samostalnu analizu i obradu osnovnih indikatora socijalne politike.

Osnovna literatura:

Bar, N. (2012). Ekonomija države blagostanja. FEFA, Beograd,

Matković, G. (2014) Merenje siromaštva – teorijski koncepti, stanje i preporuke za Republiku Srbiju, Beograd,

Stanić, K. (2010) Penzijski sistem u Srbiji.Beograd, USAID i CLDS, Beograd

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  6

Semestar:  I

Godina studija: doktorske studije