Strategija konkurentnosti kompanija

Sažetak predmeta:

Kurs analizira determinante konkurentnost kompanija. Zdrave makroekonomske politike, stabilne pravne i političke institucije i unapređenje socijalnih uslova stvaraju potencijale za unapređenje konkurentnost ali ključni izvori prosperiteta su u kompanijama i klasterima u koje su kompanije uključene. Istraživanja u Srbiji i regionu pokazala su da su mikorekonomske determinante konkurentnosti, a pre svega: stepen razvijenosti klastera i osmišljenost poslovanja i strategije kompanija, presudne za unapređenje konkurentnosti kompanija. Pravilno postavljanje propozicije vrenosti (value proposition) je ključ unapređenja kompanija. Kurs nema samo obrazovnu svrhu već predstavlja i alat koji osposobljava doktorande da kreiraju procese unapređenja konkurentnosti kompanija u kojima rade.

Osnovna literatura:

Porter, M., O konkurenciji, FEFA, 2008. Beograd

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena: 10

Semestar:  II

Godina studija: doktorske studije