Teorijsko-metodološka istraživanja u ekonomiji

Sažetak predmeta:

Osnovni cilj predmeta je da pripremi i osposobi studente za samostalan naučno-istraživački rad. Kroz kombinaciju predavanja i praktičnog rada, studenti će biti osposobljeni da teorijski misle i izvode naučne sinteze; da primenjuju klasične analitičke i istraživačke metode, kao i da prate nove istraživačke metode koji nastaju na platformi digitalizacije. Pored toga, pružiće im se mogućnost da savladaju osnovne istraživačke metode, kako da vrše izbor literature, čitaju i kreativno pišu. U poslednjem delu predmeta, studenti će se upoznati sa osnovama statističkog (ekonometrijskog) rada sa podacima.

Osnovna literatura:

Marno Verbeek, A Guide to Modern Econometrics, 2008, Wiley,

Miloljub Albijanić, Intelektualni kapital - uticaj na konkurentnost i ekonomski rast, 2011 Službeni glasnik, Beograd,

Srbobran Branković, Metodologija društvenog istraživanja, Zavod za udžbenike, 2014, Beograd.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: obavezni

Broj ESPB poena:  8

Semestar:  I

Godina studija: doktorske studije