Upravljanje ekonomskim politikama

Sažetak predmeta:

Predmet Upravljanje ekonomskim politikama namenjen je studentima koji traže odgovore na brojna pitanja koja je otvorio razvoj svetske privrede u poslednjim decenijama i za koja ne postoje jednoznačni odgovori. Velika kriza 2007-8, pojava novih svetskih centara moći, 4ta industrijska revolucija, postavili su pred kreatore ekonomske politike visoke zahteve u pogledu karaktera; obuhvata i primene mogućih instrumenata. Volatilnost, neizvesnost, kompleksnost i nejednoznačnost mogućih ishoda, otvorili su prostor novim razmišljanjima, novim konceptima. Nekonvencionalni pristup je prepoznat kao moguće rešenje, a pored monetarne, fiskalne i ostalih politika, poseban značaj je dat i konceptu industrijskih politika. Te, kao i druge teme od značaja za uspešnost ekonomskih politika, biće predmet istraživanja na ovom kursu, a podršku ce činiti brojni primeri iz prakse, kao i samostalna istraživanja studenata.

Osnovna literatura:

Blanchard, O., Rajan, R, Rogoff, K., Summers, L (2016). Progres i konfuzija. Stanje makroekonomske politike. The MIT Press

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena: 7

Semestar:  I

Godina studija: doktorske studije