Upravljanje rizicima

Sažetak predmeta:

Kurs daje pregled elemenata procesa upravljanja rizicima iz dve ključne perspektive: 1) menadžerske i 2) kvantitativnog analitičara rizika. Po završetku kursa studenti će imati detaljno znanje savremenih menadžerskih pristupa upravljanju rizicima, kao i ključnih statističkih tehnika koje se primenjuju u modeliranju rizika. Nastava se odvija kroz kombinaciju teorijskih predavanja i praktične analize zasnovane na studijama slučajeva i radu sa stvarnim podacima.

Osnovna literatura:

IFC (2012), Risk Taking: A Corporate  Governance Perspective,

Tsay, Ruey, (2005), Analysis of Financial Time Series, Wiley,

IFC (2012), Standards on Risk Governance in Financial Institutions.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  10

Semestar:  III

Godina studija: doktorske studije