Korporativno upravljanje

Sažetak predmeta:

Korporativno upravljanje je postalo glavna tema za preduzeća u odnosima sa investitorima i ostalim stejkholderima. Korporativno upravljanje vodi poreklo iz 18. veka kada su se i desili prvi korporativni skandali. Još od tog vremena, ono se nalazilo u centru svake ekonomske krize. Međutim, tek su kriza 2008. i niz nedavnih korporativnih i investicionih skandala (Bernie Madoff i njegova ponzi šema, Enron, Arthur Andersen, Worldcom, Parmalat, Volkswagen, Bear Sterns, Facebook skandal vezan za privatnost podataka), dali korporativnom upravljanju mesto u svakodnevnoj realnosti preduzeća. Razumevanje koncepta, ali i sadržine korporativnog upravljanja, je neophodno za sve korporacije i preduzetničke poduhvate koji svoj rast baziraju na prilivu eksternog kapitala. U tranzicionim ekonomijama gde je tržište kapitala nerazvijeno, plitko ili nedovoljno likvidno, korporativno upravljanje može biti ključno kako za privlačenje stranih investitora, tako i za obezbeđenje bankarskih kredita. Takođe, ono je važno za izgradnju sistema upravljanja i nadzora nad javnim preduzećima od strane države ili lokalnih samouprava koje su vlasnici tih preduzeća.

Kroz predmet studenti će bolje uvideti generalnu sliku korporativnog upravljanja, upoznaće se sa internim (akcionari, odbor, menadžment, kontrolno okruženje) i eksternim (regulator, finansijska tržišta, revizori, potencijalni investitori) institucijama korporativnog upravljanja. Predmet nudi teorijske, ali i vrlo praktične elemente svih navedenih tema, a obuhvatiće i studije slučaja kako bi studenti mogli u potpunosti da prihvate ovaj nov i ključan koncept. Konačno, u fokusu će biti korporativno upravljanje i zaštita investitora u Srbiji, kao i posledice niskog kvaliteta korporativnog upravljanja u srpskim kompanijama koje se odražavaju na nedostatak eksternog kapitala i na vlasničku strukturu srpskih preduzeća. Posebno ćemo se osvrnuti na specifičnosti korporativnog upravljanja u porodičnim firmama i javnim preduzećima.

Osnovna literatura:

Grupa autora (2011). Korporativno upravljanje, Priručnik, prošireno izdanje, International Finance Corporation, World Bank Group i Beogradska Berza, 446 str.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta:  obavezni

Broj ESPB poena:  10

Semestar:  zimski

Godina studija:  master studije