Nauka o podacima u R

Sažetak predmeta:

Predmet Nauka o podacima u R ima za cilj da studentima pruži tehničku osnovu za rad sa podacima u programskom jeziku R i pratećim aplikacijama i modulima koji se najčešće koriste, poput R Studio. Ovaj predmet nije namenjen razumevanju teorijskih osnova programskog jezika, niti razumevanju statističkih metoda koje se koriste prilikom rada sa velikim skupovima podataka; naprotiv, reč je o kursu namenjenom da studente osbosobi osnovama programiranja i vizuelizacije podataka, kako bi komotno mogli da nakon uspešno završenog predmeta počnu sa primenom pomenutih alata za rad.

Osnovna literatura:

Literaturu za predmet predstavlja tehnička dokumentacija za programski jezik R, uz prateće vežbe

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  7

Semestar:  zimski

Godina studija: master studije