Mikroekonomska konkurentnost

Sažetak predmeta:

Kurs analizira determinante konkurentnosti i uspešnog razvoja posmatrano od dole na gore (bottom-up), dakle iz mikroekonomske perspektive. Iako zdrave makroekonomske politike i stabilne pravne i političke institucije stvaraju potencijale za unapređenje konkurentnosti, bogatstvo se stvara na mikroekonomskom nivou, na nivou firmi. Osmišljenost poslovanja firmi i njihova produktivnost, vitalnost klastera i kvalitet nacionalnog poslonog okruženja su determinante produktivnosti i inovativnih kapaciteta. Prezentiraćemo model Porterovog dijamanta i razvoj klastera u naprednim privredama, privredama u tranziciji i zemljama u razvoju. Studenti se osposobljavaju da analiziraju, uporedjuju i predlažu rešenja za otklanjanje problema iz oblasti mikroekonomske konkurentnosti.

Kurs je strukturiran kao kombinacija kratkih predavanja i ekstenzivnih diskusija o studijama slučajeva. Format nastave, koji je u celini preuzet sa istog kursa koji se održava na Harvard Business School, čiji je FEFA partner, zahteva od studenata da aktivno učestvuju u diskusiju na individualnoj bazi. Od studenata se očekuje da pripreme grupne projekte koji analiziraju konkurentnost i razvoj klastera za specifične grane i regione.

Osnovna literatura:

Porter, M., O konkurenciji, FEFA, 2008. Beograd (poželjno je koristiti novo izdanje: M. E. Porter, On Competition – Updated and Expanded, Business Review Press)

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  7

Semestar:  prolećni

Godina studija: master studije