Primena internet stvari u poslovanju

Sažetak predmeta:

Osnovni cilj predmeta je da se studentima omogući razumevanje niza tehnologija koje čine Internet stvari, od različitih vrsta senzora, preko komunikacionih protokola, do softverskih komponenti u „oblaku“. Studenti će se takođe upoznati sa mogućim primenama rešenja zasnovanih na ovim tehnologijama u različitim oblastima, kao i načinom na koji takva rešenja doprinose digitalnoj transformaciji privrede. Studenti će biti osposobljeni za dizajn sistema na bazi modernih tehnologija i uz poštovanje aktuelnih pristupa dizajnu arhitekture takvih sistema.

Osnovna literatura:

O. Vermesan and P. Friess (Editors): Digitising the industry – Internet of Things Connecting the Physical, Digital and Virtual Worlds.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: obavezni

Broj ESPB poena:  6

Semestar:  prolećni

Godina studija: master studije