Neuromarketing i razumevanje potrošača

Sažetak predmeta:

Da li ste znali da oko 95% naših odluka donosimo nesvesno? Te odluke uključuju i odluke o kupovini. Na ovom predmetu upoznaćete se sa ulogom neuronauke i neuromarketinga u ispitivanju nesvenish reakcija potrošača, i uticaju na pozicioniranje i konkurentnost brendova.

Osnovna literatura:

  • Neuromarketingško istraživnje nesvesnih rekacija potrošača i uloga u uspehu razvoja novog proizvoda, tržište Srbije: studija slučaja;
  • Neuromarketingško istraživnje nesvesnih reakcija potrošača i uloga u razvoju marketingške komunikacije, tržište Srbije: studija slučaja

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena: 6

Semestar: zimski