УНИВЕРЗИТЕТ МЕТРОПОЛИТАН – ФЕФА Објављује конкурс за стицање звања и заснивање радног односа

- избор сарадника у звању асистента за ужу научну област Психологија и бизнис (стручност за поље Психологија организација и Ментално здравље у раду), ради заснивања радног односа на одређено време од 3 (три) године -

Услови за избор сарадника ФЕФА прописани су Законом о високом образовању, Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивању радног односа наставника и сарадника на Метрополитан Универзитету и Правилником о условима и поступку избора у звања сарадника ФЕФА.

Пријава на конкурс са прилозима, подноси се секретаријату ФЕФА, Булевар Зорана Ђинђића 44, Нови Београд (у једном штампаном примерку и једном примерку у електронској форми). Пријава на конкурс доставља се и е-поштом на: info@fefa.edu.rs.

Уз пријаву на конкурс кандидат доставља: биографију са библиографијом; уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); оверене фотокопије диплома о претходно завршеним студијама; копије сертификата; доказ да је студент докторских академских студија, доказе о наводима из библиографије (само у електронској форми); друге релевантне доказе.

Пријава на конкурс се подноси у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.  

Nazad

Slične vesti

FEFA stipendija: Kako se piše motivaciono pismo?

FEFA stipendija: Kako se piše motivaciono pismo?

Motivaciono pismo je uslov za različite konkurse, bilo za obrazovanje ili za posao, koji ...
FEFA Bizniston: Mladi talenti Srbije pokazali znanje, kreativnost i hrabrost

FEFA Bizniston: Mladi talenti Srbije pokazali znanje, kreativnost i hrabrost

FEFA Bizniston takmičenje ove godine izazvalo je pažnju kod više od 100 srednjoškolaca iz ...
УНИВЕРЗИТЕТ МЕТРОПОЛИТАН – ФЕФА Објављује конкурс за стицање звања и заснивање радног односа

УНИВЕРЗИТЕТ МЕТРОПОЛИТАН – ФЕФА Објављује конкурс за стицање звања и заснивање радног односа

Услови за избор наставника ФЕФА прописани су Законом о високом образовању и Правилником о ...